Ostatnou aktivitou projektu Obce Kamienka s názvom TERRA CARPATHIA

 

Ostatnou aktivitou projektu Obce Kamienka s názvom TERRA CARPATHIA bolo vydanie informačného letáku o projekte a knižnej publikácie o partneroch projektu – Obci Kamienka a gminy Kamionka Wielka (Poľsko). Spomínaný projekt PL-SK/PO/IPP/III/160 je financovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
Už od začiatku realizácie boli dokumentované všetky investičné i neinvestičné aktivity, ktoré sa v rámci projektu zrealizovali. Bolo to okrem iného i preto, aby mohol byť vytvorený informačný leták o projekte. Dnes je už leták hotový a vytlačený v náklade 1000 ks. Široká verejnosť sa z neho môže dozvedieť aj to, že poľským partnerom bola družobná obec Kamionka Wielka, že projekt bol realizovaný v celkovej hodnote 50 600 € a že sa realizoval od apríla minulého roku do marca roku 2014. Leták prezentuje rekonštrukciu hľadiska amfiteátra a výstavbu oplotenia. Tiež prezentuje športové, kultúrne i spoločenské aktivity, ktoré sa v rámci neho realizovali (napr. Dni zvykov a tradícií obce Kamienka, Furmanské preteky a ďalšie). V letáku sú zachytené i stretnutia pracovných skupín oboch partnerov, ktoré celý projekt realizovali.
Veľmi významným výstupom projektu je i nová publikácia s názvom TERRA CARPATHIA – Kamienka, Kamionka Wielka. Je dielom kolektívu autorov vhodne doplneným historickými i súčasnými fotografiami a ďalšími zaujímavosťami. Zachytáva rôzne oblastí pôsobnosti v obciach Kamienka a Kamionka Wielka. Čitateľ sa stretne s históriou, geografiou, školstvom, kultúrou, športom, cirkevnou problematikou a tiež s významnými osobnosťami jednotlivých obcí. Spozná bližšie partnerské obce na oboch stranách slovensko-poľských hraníc a neujdú mu ani informácie o toľko skloňovanom projekte TERRA CARPATHIA. Publikácia bola spracovaná za pomoci mnohých autorov, prispievateľov, jazykových korektorov, fotografov a ďalších, ktorí viac či menej prispeli k jej tvorbe, za čo im patrí veľké poďakovanie. Publikáciu vydal Obecný úrad v Kamienke v náklade 500 kusov.
Aj na základe týchto posledných výstupov možno konštatovať, že projekt TERRA CARPATHIA pozitívne ovplyvnil rozvoj obce Kamienka, za čo je potrebné poďakovať Európskej únii, Prešovskému samosprávnemu kraju a všetkým, ktorí sa v projekte angažovali a dotiahli ho do zdarného konca.