Dom rozlúčky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI ÚMRTI OBČANA:

  • na príslušnej matrike, v ktorej obvode nastalo úmrtie vybavte úmrtný list (predložte všetky Listy o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí (ďalej len List o prehliadke mŕtveho), ktoré vystavil obhliadajúci lekár, taktiež občiansky preukaz zomrelého)
  • kontaktujte p. Petra Bittnera na prevzatie zomrelého do Domu rozlúčky, odovzdajte mu 1x List o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil obhliadajúci lekár a potvrdila príslušná matrika
  • 1x List o prehliadke mŕtveho doručte Farskému úradu v Kamienke a dohodnite si so správcom farského úradu deň, čas a podmienky cirkevného obradu
  • zabezpečte - objednajte si otvorenie hrobového miesta a jeho úpravu po pohrebe: 

       - ak ide o jestvujúce hrobové miesto - v prípade hrobky objednávate u jej zhotoviteľa, ak ide o hrobové miesto       objednávate u p. Petra Bittnera, resp. obce

  • každý , kto zabezpečuje pohreb, zúčastní sa pohrebu, alebo navštevuje cintoríny, stará sa hrobové miesta a pod., je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu rozlúčky Obce KamienkaKONTAKTY:

  • Peter Bittner, 065 32 Kamienka č. 333   -  mobil: 0911775954 , osoba poverená spravovaním a údržbou Domu rozlúčky a cintorínov


  • Obec Kamienka - Obecný úrad v Kamienke  - správca cintorína, tel: 052/4323808, mobil: 0911942593OTVÁRACIE HODINY V DOME ROZLÚČKY:  od 18:00 hod. do 20:00 hod.

K stiahnutiu