Cirkev

Gr.kat.cer'kov svjatych ver'chovnych apostoľiv Petra i Pavla * KAMJUNKA *

Poneďiľok  - Pjatnica     17,00 hod. Svjata liturgija 
Subota                          7,30 hod. Svjata liturgija                                
Neďiľa 7,45 hod. 1. Svjata liturgija
8,50 hod. Utreňa
9,45 hod. 2. Svjata liturgija
13,30 hod. Večurňa
14,00 hod. Ružanec

Na prazdník (svjato) je Svjata liturgija vse večur o 17,30 hod.
Moleben, Panachida, Parastas je vse po 2. Svjatyj liturgiji v neďiľu o 11,00 hod.
 

Adresa svjaščeníka :
o.Peter Halgaš
065 32 Kamienka 140
okr.St.Ľubovňa

Č.tel.: 052/4321 557,
e-mail: kamienka@grkatpo.sk

Spísovaňa ľudej 2011 r.

Dorohyj Rusíne, doroha Rusínko, pamjataj, že tvoji predkove sja hordo holosílí ku svojomu narodu a smilo sobi prí spísovaňu ľudej písalí rusíňsku narodnosť i rusíňskyj materíňskyj jazyk. Ne haňb sja za svoje, a rob i ty tak samo