Demografia

Demografia   (31.12.2005)
Počet obyvateľov k 31.12. spolu1400
  muži688
  ženy712
Predproduktívny vek (0-14) spolu268
Produktívny vek (15-54) ženy378
Produktívny vek (15-59) muži441
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu313
Počet sobášov5
Počet rozvodov0
Počet živonarodených spolu12
  muži2
  ženy10
Počet zomretých spolu18
  muži11
  ženy7
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu-9
  muži-9
  ženy0
UkazovateľSĽDB 1991SODB 2001
Obyvateľstvo spolu - počet1 4371 408
muži - počet727698
ženy - počet710710

 

Bývajúce obyvateľstvo podľa národností

UkazovateľSĽDB 1991SODB 2001
Slovenská %90,1277,13
Maďarská %0,000,07
Rómska %0,072,20
Rusínska %6,4016,83
Ukrajinská %3,063,27
Česká %0,140,28
Moravská %0,000,00
Sliezská %0,000,00
Nemecká %0,070,07
Poľská %0,070,00

 

Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania

 

Ukazovateľ SĽDB 1991SODB 2001
Rímskokatolícke %6,617,60
Evanjelické %0,000,28
Gréckokatolícke %76,5588,78
Pravoslávne %0,000,28
Čs. Husitské %0,000,00
Bez vyznania %1,251,28
Ostatné %0,070,36
Nezistené %15,520,43

 

Demografický vývoj obyvateľov

Rok

Počet obyv. k 31.12.
Ženy Muži Narodenie Prisťahovanie
Úmrtie Odsťahovanie
2013 1383 684 699  13  11  11  17
2014 1380 681 699  14  11  20  8
2015 1378 680 698  14  11  14  15
2016  1373  676  697  20  11  12  24
 2017  1369  678  691  11  14  13  16