Demografia

Demografia   (31.12.2005)
Počet obyvateľov k 31.12. spolu1400
  muži688
  ženy712
Predproduktívny vek (0-14) spolu268
Produktívny vek (15-54) ženy378
Produktívny vek (15-59) muži441
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu313
Počet sobášov5
Počet rozvodov0
Počet živonarodených spolu12
  muži2
  ženy10
Počet zomretých spolu18
  muži11
  ženy7
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu-9
  muži-9
  ženy0
UkazovateľSĽDB 1991SODB 2001
Obyvateľstvo spolu - počet1 4371 408
muži - počet727698
ženy - počet710710

 

Bývajúce obyvateľstvo podľa národností

UkazovateľSĽDB 1991SODB 2001
Slovenská %90,1277,13
Maďarská %0,000,07
Rómska %0,072,20
Rusínska %6,4016,83
Ukrajinská %3,063,27
Česká %0,140,28
Moravská %0,000,00
Sliezská %0,000,00
Nemecká %0,070,07
Poľská %0,070,00

 

Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania

 

Ukazovateľ SĽDB 1991SODB 2001
Rímskokatolícke %6,617,60
Evanjelické %0,000,28
Gréckokatolícke %76,5588,78
Pravoslávne %0,000,28
Čs. Husitské %0,000,00
Bez vyznania %1,251,28
Ostatné %0,070,36
Nezistené %15,520,43

 

Demografický vývoj obyvateľov

Rok

Počet obyv. k 31.12.
Ženy Muži Narodenie Prisťahovanie
Úmrtie Odsťahovanie
2013 1383 684 699  13  11  11  17
2014 1380 681 699  14  11  20  8
2015 1378 680 698  14  11  14  15
2016  1373  676  697  20  11  12  24
 2017  1369  678  691  11  14  13  16
 2018  1372  680  692  12  16  15  10
 2019  1361  682  679  16  11  14  24