Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 029253002013 20.2.2013 Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 52/2013/NP V-2 14.3.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy PL-SK/PO/IPP/III/160 14.3.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu TERRA CARPATHIA
VÚC Prešov 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1802011 18.3.2013 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1.11.2012 25.3.2013 Zmluva o dokdávke plynu Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01 25.3.2013 Dodátok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 26.3.2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36735841   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1cvč 2013 28.3.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na Centrum voľného času na rok 2013 Obec Stráňany 000330221   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 28.3.2013 Kúpna zmluva Michal Lipnický    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12013 17.4.2013 Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka Slovdach, s.r.o 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 6.5.2013 Zmluva o prevode práv zo stavbeného povolenia a projektovej dokumentácie SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 26.4.2013 Dodatok č. 1 VÚC Prešov 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 2.5.2013 VÚB Banka VÚB Banka 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9104987461 30.1.2014 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9100109283 30.1.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 9.5.2013 Nájomná zmluva uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. občianskeho zákonníka medzi zmluvnými... SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 10.5.2013 Zmluva o dielo NOVSTAV, s.r.o 36454290   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 13.5.2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. z. RONDO, s.r.o. 31671152   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/015/13 24.6.2013 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy dodáto č. 2 k Zmluve č. 291/06 15.7.2013 DODáTOK č. 2 k Zmluve č. 291/06/AZ/DV,DK Podtatranská vodárenská prvádzková spoločnosť,a.s. 36500968   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies