Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 9.5.2013 Nájomná zmluva uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. občianskeho zákonníka medzi zmluvnými... SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 10.5.2013 Zmluva o dielo NOVSTAV, s.r.o 36454290   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 10.5.2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka SLOVDACH, s.r.o 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 13.5.2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. z. RONDO, s.r.o. 31671152   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 20.5.2013 Dodátok k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.05.2008 Ing. Ján Bittner    
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 došlé faktúry za máj 2013 došlé faktúry za máj 2013    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/015/13 24.6.2013 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 62013 10.7.2013 došlé faktúry za jún 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy dodáto č. 2 k Zmluve č. 291/06 15.7.2013 DODáTOK č. 2 k Zmluve č. 291/06/AZ/DV,DK Podtatranská vodárenská prvádzková spoločnosť,a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9266408U01 18.7.2013 Zmluva Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 210AUOPC12 19.7.2013 Dodatok 2 Slovenská sporiteľňa 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 19.7.2013 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti Ing. Ivan Mačík, Štúrová 12, Prešov a Mgr. Tamara Gaľová, Toraská 42, Bratislava    
Detail Faktúra došlá 072013 5.8.2013 došlé faktúry za júl 2013 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 630/312/13P 6.8.2013 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 08/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 19.8.2013 Zmluva o náhrade za užívanie poľovných pozemkov v poľovnom revíri Javor Poľovnícke združenie Javor 37947648   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 20.8.2013 Kúpna zmluva Mária Dudláková    
Detail Faktúra došlá 082013 4.9.2013 došlé faktúry za august 2013 Obec 00329941   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies