Výberové konanie v rámci projektu ENPI

 

Výberové konanie v rámci projektu ENPI
Realizácia projektu obce Kamienka s názvom „Partnerské centrum národnostných menšín a mládeže cezhraničných regiónov Kamienka, Rus'ki Komarivtsi“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina sa posunula opäť dopredu.
Dňa 1. júla 2014 bola vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejne obstarávanie zverejnená zákazka s názvom „Zmena dokončenej stavby, súp. číslo 236 – reštaurácia Dubne na amfiteáter Kamienka“, číslo zákazky 126/2014. Následne obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 09. 07. 2014 schválilo zriadenie komisie na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Zmena dokončenej stavby, súp. číslo 236 – reštaurácia Dubne na amfiteáter Kamienka“. Komisia bola schválená v zložení:         
                       
                        RNDr. Ivan Grega – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
                        Ing. Martin Karaš – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
                        Ing. Mikuláš Mýtnik – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
                        Ing. Vladimír Margetaj – člen komisie, predseda
                        Rudolf Kralevič – člen komisie
                        Pavel Nemec – člen komisie
                        Ing. Zuzana Maliňáková – člen komisie so štatútom pozorovateľa
 
Komisia na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Zmena dokončenej stavby, súp. číslo 236 – reštaurácia Dubne na amfiteáter Kamienka“ zasadala dva krát. Prvý krát dňa 21. júla 2014, kedy sa uskutočnilo otváranie častí ponúk označených ako „Kritéria“ a kde sa členovia komisie dohodli na dátume 2. zasadnutia. Druhé zasadnutie sa konalo dňa 4. augusta 2014 a na ňom sa uskutočnilo otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“. Po otvorení ponúk obidvoch uchádzačov komisia konštatovala, že na základe kritéria najnižšej ceny sa jednotliví uchádzači umiestnili nasledovne:
                        1. Tomáš Dinis, 082 71 Kamenica 119 – cena celého predmetu zákazky spolu
                        s DPH 224 388,00 €
                        2. SLOVDACH, s. r. o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa – cena celého
                        predmetu zákazky spolu s DPH 273 260,90 €
V závere možno konštatovať, že víťaznou firmou bol Tomáš Dinis, 082 71 Kamenica 119, ktorý sa stal dodávateľom pre rekonštrukciu amfiteátra Dubne.
 
Nastavenia cookies