Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN 1/2024 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou 28.03.2024
VZN č. 4/2023, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kamienka 08.01.2024
VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 08.01.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KAMIENKA č. 2/2023 O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU 08.01.2024
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1 /2023, ktorým sa určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmie 08.01.2024
VZN č. 6/2022 ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 16.12.2022
VZN 5/2022, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kamienka 16.12.2022
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2022 ktorým sa určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky ú 10.10.2022
Návrh VZN obce Kamienka, ktorým sa určuje spádová materská škola 14.02.2022
VZN č. 2/2021, ktorým sa určujú podrobnosti financovanie škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kamienka 13.12.2021
Nastavenia cookies