Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN č. 6/2022 ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 16.12.2022
VZN 5/2022, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kamienka 16.12.2022
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2022 ktorým sa určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky ú 10.10.2022
Návrh VZN obce Kamienka, ktorým sa určuje spádová materská škola 14.02.2022
VZN č. 2/2021, ktorým sa určujú podrobnosti financovanie škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kamienka 13.12.2021
VZN 4/2020 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 21.12.2020
VZN 3/2020 - o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a výške stočného v katastrálnom území obce Kamienka 21.12.2020
VZN 2/2020 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamienka 21.12.2020
VZN 1/2020 - financovanie škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kamienka 21.12.2020
Smernica č. 1/2020 o poplatkoch za používanie zariadení obce Kamienka 24.11.2020
Nastavenia cookies