VZN3/2022 ktorým sa určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Zákla

K stiahnutiu