VZN č. 6/2011 o určení výšky fin. prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v podmienkach Obce Kamienka

K stiahnutiu