VZN 5/2015, o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

K stiahnutiu