VZN 4/2020 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Nastavenia cookies