VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamienka.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies