VZN 2/2015 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok v katastrálnom území obce Kamienka

K stiahnutiu