Dodatok č.32014 k VZN č.2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K stiahnutiu

Nastavenia cookies