Dodatok č.2/2014 k VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K stiahnutiu