Dodatok č.1 k VZN č.03/2013 o nákladyní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Obce Kamienka

K stiahnutiu