Dodatok 3/2018 k VZN č.1/2015 o podmienkach pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a výške stočného v katastrálnom území obce Kamienka.

K stiahnutiu