OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

Vážení občania,

 

Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.  Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri  spaľovaní odpadov zo záhrad a vypaľovania trávy. 

 

 Upozorňujeme  občanov aby  nepoužívali otvorený oheň  a nefajčili na miestach  so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť  a aby  dodržiavali  zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. 

Okresné riaditeľstvo môže za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť v blokovom konaní priamo na mieste pokutu do výšky  100 €. V priestupkovom konaní môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta v rozmedzí 99 € až 331€.

 

 

 


 

K stiahnutiu