Bezpečná vykurovacia sezóna 2017/2018

              Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom.

 

Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj spodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde požiar vznikol. Spodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.
           
 Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby.  Životnosť komína  je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi  a  agresívnymi  kondenzátmi spalín horenia.

 

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

-pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových

 prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína, zároveň je nutné vykonávať všetky

 revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,  

-pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie

  nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

-nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,  

-v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

 -otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

 -podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba chrániť

 nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov, 

 -jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod

 oplechovaním, alebo iným lemovaním,

 -kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

 -vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej

  podložke,

 -nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

 -nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru,

  (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve)

 -do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,

 -dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, horľavých plynov

  a tuhých palív,

 -nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do

  nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu,

 -akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

 -dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče.

          Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov  a ich údržbu  zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu. Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:

  -pred pripojením spotrebiča na komín,

  -pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj  

   tepla,

  -pri zmene druhu paliva,

  -po stavebných úpravách na telese komína.

 

       Čistenie komínov, kontrolu  celkového  technického stavu,  ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.

 

           Pamätajte, čas venovaný  údržbe komínov  a dymovodov, ako  aj  dodržiavanie  pravidiel bezpečnej  manipulácie so spotrebičmi  sa  Vám  mnohonásobne vyplatí.

Dôsledné dodržiavanie uvedených  opatrení  Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi.  Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.

 

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor  na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút    po ohlásení je pomoc na ceste.

 

 

                                                                                             Riaditeľ                                                                                                                   

                                                                                          Okresného riaditeľstva HaZZ

                                                                                            plk. Ing. Vladimír Haľko v.r.